Butsènit vision
Video, 10’41’’, 2023

New production from “Misticisme tecnopop”, curated by Christian Alonso
Centre d’art La Panera, Lleida, until 28/5/2023
Un diumenge de març de 2012, els veïns i les veïnes de Butsènit, una partida de l’Horta de Lleida, es desperten i s’adonen que algú ha robat la relíquia de la seua parròquia. Es tracta d’un fòssil de nacre que posseeix propietats curatives, i que era molt estimat pels seus fidels. Encara que els lladres també havien robat una imatge de sant Antoni, el recipient de les hòsties i un calze de plata, els parroquians demanen que els retornin «la pedreta», que és el que té més valor simbòlic. Durant segles, els fidels van pelegrinar a la parròquia de Santa Maria per ser curats de malalties relacionades amb la visió. La tradició mana que, després de fregar l’ull amb la relíquia, els fidels havien de rentar-se la cara amb l’aigua de la font. Però, després de la desaparició, només els queda el ritual de l’aigua. «Això és el que faig cada dia… Sembla que m’ajuda a viure i a veure-hi més…» Històricament, la parròquia ha tingut una doble funció protectora, ja que a més de curar el mal de vista, va servir de refugi de la col·lecció d’art de l’Ajuntament de Lleida durant la Guerra Civil… Text: Christian AlonsoUn domingo de marzo de 2012, los vecinos y vecinas de Butsènit, una partida de la Horta de Lleida, se despiertan y se dan cuenta de que alguien ha robado la reliquia de su parroquia. Se trata de un fósil de nácar que posee propiedades curativas, y que era muy apreciado por sus fieles. Aunque los ladrones también habían robado una imagen de san Antonio, el recipiente de las hostias y un cáliz de plata, los parroquianos piden que les devuelvan «la pedreta», que es lo que tiene más valor simbólico. Durante siglos, los fieles peregrinaron a la parroquia de Santa Maria para ser curados de enfermedades relacionadas con la visión. La tradición manda que, después de frotar el ojo con la reliquia, los fieles tenían que lavarse la cara con el agua de la fuente. Pero, después de la desaparición, solo les queda el ritual del agua. «Esto es lo que hago cada día… Parece que me ayuda a vivir y a ver más…» Históricamente, la parroquia ha tenido una doble función protectora, ya que además de curar el mal de vista, sirvió de refugio de la colección de arte del Ayuntamiento de Lleida durante la Guerra Civil... Texto: Christian Alonso
One Sunday in March 2012, the residents of Butsènit,
a district the Horta de Lleida, woke up and realized that
someone has stolen a relic from their parish — a motherof-
pearl fossil that has healing properties and which was
highly appreciated by its devotees. Although the thieves
had also stolen an image of Saint Anthony, the pyx, and
a silver chalice, the parishioners asked that they return
“the stone”, which is what had the most symbolic value.
For centuries, the faithful made pilgrimages to the parish
of Santa Maria to be cured of diseases related to sight.
Tradition dictates that, after rubbing the eye with the relic,
the faithful had to wash their faces with the water from
the fountain. But, after the disappearance, they have only
the water ritual left. “This is what I do every day... It seems
that it helps me to live and to see more...” Historically,
the parish has had a double protective function, since in
addition to curing poor eyesight, it served as a refuge for
the art collection of the Lleida City Council during the Civil
War…