Yagtsa guen bub
Online collection of visual and literary disparities, 2017-work in progress

https://yagtsaguenbub.wordpress.com/Com el títol, Yagtsa guen bub, una estranya i valorada espècie de Bhutan (propietats afrodisíaques), cordyceps sinensis o “herba d’estiu i cuc d’hivern”, suposa una recerca de la dualitat d’allò soterrat que esdevé alguna cosa a la superfície. En aquest cas, l’origen es troba en breus anotacions preses en diferents anys, tan en format físic (papers, post-it’s) com en notes de mòbil, que podrien passar per unes “greguerías” (humorisme+metàfora) a la catalana de Gómez de la Serna o només títols o idees conceptuals que arriben sense avisar. Llibretes mentals en directe i urgents, pel risc d’oblit, que han estat recopilades de forma atzarosa, sense disciplina ni arxiu, en carpetes no només digitals. Degut a l’abundància d’anotacions, i brevetat del format, algunes properes a l’aforisme, en alguns casos, ha estat reduït, en una fase molt inicial, amb l’ús de la tauleta gràfica. Humor + inconscient = vida.

Como el título, Yagtsa guen bub, una extraña y valorada especie de Bután (propiedades afrodisíacas), cordyceps sinensis o "hierba de verano y gusano de invierno", supone una búsqueda de la dualidad de lo soterrado que se convierte en algo en la superficie. En este caso, el origen se encuentra en breves anotaciones tomadas en diferentes años, tanto en formato físico (papeles, post-it 's) como en notas de móvil, que podrían pasar por unas "greguerías" (humorismo + metáfora) a la catalana de Gómez de la Serna o sólo títulos o ideas conceptuales que llegan sin avisar. Libretas mentales en directo y urgentes, por el riesgo de olvido, que han sido recopiladas de forma azarosa, sin disciplina ni archivo, en carpetas no sólo digitales. Debido a la abundancia de anotaciones, y brevedad del formato, algunas cercanas al aforismo, en algunos casos, ha sido reducido, en una fase muy inicial, con el uso de la tableta gráfica.  Humor + inconsciente = vida.

Like the title, Yagtsa guen bub, a strange and valued species from Bhutan (aphrodisiac properties), cordyceps sinensis or "summer grass and winter worm", is a search for duality of the underground that turns something on the surface. In this case, the origin is in brief notes taken in different years, both in physical format (papers, post-it 's) and in mobile notes, which could go through some "greguerías" (humor + metaphor) turned into a catalan version by Gómez de la Serna or only titles or conceptual ideas that arrive without warning. Live and urgent mental notebooks, for the risk of oblivion, which have been collected randomly, without discipline or any file, in folders not only digital. Due to the abundance of annotations, and brevity of the format, some close to the aphorism, in some cases, has been reduced, in a very initial phase, with the use of the graphic tablet. Humor + unconscious = life.


El mundo por montera


Mechón eSpecial del JuradoJove artista iniciant-se com teleoperador


txt:


Per tirar una casa terra no cal pic

Es veia venir

Sempre hi haurà vells

El complement complementari

Vamos raros

I’ve always been the sugar boy

Escampi les seves cendres aquí

Somni en pantalla partida: Allioli que no lliga i bossa de neu en un arbre

Nueva Mente De Repente

Alts Astrals

Bikinis de Nocilla

Itineraris alternatius per a un cas d’emergència

Con un poco de volumen, sembla que no es veu tant la cara

Cases d’un sol veí

-Perdoni, m’estic fusionant amb una farmàcia

Fi d’any disgregat

Fixació oculta amb sistema de penjat

Parlant per telèfon l’any 1410

Triquiñuelas de extranjis

Sin Valentín

Tècniques secretes aplicades a la vida diària dels jocs Arcade en un sentit semiòtic

Experiències resultants d’inoportunes accions

Extracto de pollo en lataTu que la vida sempre has passat lluitant, ara a la glòria gaudiràs com la més gran


Permanent possibilitat de salvació