EXP.CAPSULA.TEMPS.CREU.TERME.TRG
Documentary and installation of the time capsule, 2021, 31’, dimensions vary, 1953-?, Arxiu Comarcal de l’Urgell and Museu Comarcal de l’Urgell-Tàrrega
Installation of the time capsule from the boundary cross in the Museu Comarcal de l’Urgell-Tàrrega, until 12/8/21
1862: una ventada, per sort i desgràcia de la guerra del 36, esberla la creu gòtica de terme del Pati, a Tàrrega (avui al Museu Comarcal de l’Urgell). 1876: es trasllada a Lleida, fins 1944. 1955: s’inaugura una rèplica franquista, amb inscripció als caiguts inclosa, ja retirada. 2013: trasllat del capitell original. 2019: unes obres al subsòl treuen a la llum un profund dipòsit de totxos, amb una suposada càpsula del temps, a l’interior. El museu frena. Risc d’estabilitat. S’hi arriba? Què es veu? Per què s’atura? Resultat en migmetratge documental, ECTCTT n’investiga els fets i els testimonis.

1862: una ventolera, por suerte y desgracia de la guerra del 36, astilla la cruz gótica de término del Patio, en Tárrega (hoy en el Museo Comarcal del Urgel). 1876: se traslada a Lleida, hasta 1944. 1955: se inaugura una réplica franquista, con inscripción a los caídos incluida, ya retirada. 2013: traslado del capitel original. 2019: unas obras en el subsuelo sacan a la luz un profundo depósito de ladrillos, con una supuesta cápsula del tiempo, en el interior. El museo frena. Riesgo de estabilidad. ¿Se llega? ¿Qué se ve? ¿Por qué se detiene? Resultado en mediometraje documental, ECTCTT investiga los hechos y los testigos.

1862: a wind gust, for better or worse due to the war of 36, splinters the gothic term cross of El Pati, in Tàrrega (today in the County Museum of Urgell). 1876: it is moved to Lleida, until 1944. 1955: a Francoist replica is inaugurated, with an inscription to the Fallen, already retired. 2013: the original capital is removed from the copy. 2019: some works in the subsoil bring to light a deep deposit of bricks, with a supposed time capsule, inside. The museum slows down. Stability risk. ¿Did they get there? ¿What was seen? ¿Why did it stop? Result in a mid-length documentary, ECTCTT investigates the facts and witnesses.

Image: Josep Salvany i Blanch (1866-1929), Biblioteca de Catalunya 

Selected for the creation and research residency program at Urgell County Archive ACUR 2020, postponed july 2021

Screening EXP.CAPSULA.TEMPS.CREU.TERME.TRG
29/7/2021 20:00h. Museu Comarcal de l’Urgell-Tàrrega

Thanks to Carles Quevedo (Archive), Oriol Saula (Museum) and Ajuntament de Tàrrega