Cinemes Lumière † 1980-2002
video, 7'47'', 2002/2018

Recuperació d’unes velles gravacions de l’any 2002, amb la cortesia de Televisió de Catalunya i l’equip tècnic de Lleida TV, -en contraposició a unes noves imatges del 2016-, quan els Cinemes Lumière havien tancat i un sense sostre, Pedro, s’havia refugiat al portal. Una cita de James Cameron sobre la pel·lícula Titanic serveix per crear una metàfora de l’esfondrament dels cinemes de barri, obligats a tancar per la conversió al cine digital (tecnologia) i l’obertura de les multisales. La mateixa condició nòmada del protagonista, amb la seva motocicleta ambulant, i Rufina, la seva inseparable gosseta, recorden els orígens del setè art, i la contínua transformació que està patint, més d’un segle després, degut a les reproduccions en streaming i la pirateria
 

El vídeo original, reeditat i subtitulat al castellà l’any 2018, va ser el treball resultant d’una recerca al Grau de Belles Arts, a la Universitat de Barcelona ("Cinemes Lumière" Un (cin)ensayo). La “nova” ciutat de Lleida (les passarel·les, el riu...) contrasta, cap al final de la peça, amb els records de les darreres generacions, que ronden avui els 40. Més que un local, al carrer Acadèmia, que va aplegar la màgia d’uns espectadors davant E.T., Jurassic Park o la mateixa Titanic, ara convertit en pàrquing


Recuperación de unas viejas grabaciones del año 2002, con la cortesía de Televisió de Catalunya y el equipo técnico de Lleida TV, -en contraposición a unas nuevas imágenes del 2016-, cuando los Cines Lumière habían cerrado y un sin techo, Pedro, se había refugiado en el portal. Una cita de James Cameron sobre la película Titanic sirve para crear una metáfora del hundimiento de los cines de barrio, obligados a cerrar por la conversión al cine digital (tecnología) y la apertura de las multisalas. La misma condición nómada del protagonista, con su motocicleta ambulante, y Rufina, su inseparable perrita, recuerdan los orígenes del séptimo arte, y la continua transformación que está sufriendo, más de un siglo después, debido a las reproducciones en streaming y la piratería. El vídeo original, reeditado y subtitulado al castellano en 2018, fue el trabajo resultante de una investigación en el Grado de Bellas Artes, en la Universidad de Barcelona ("Cinemes Lumière" Un (cin)ensayo). La “nueva” ciudad de Lleida (las pasarelas, el río...) contrasta, hacia el final de la pieza, con los recuerdos de las últimas generaciones, que rondan hoy los 40. Más que un local, en la calle Academia, que reunió la magia de unos espectadores ante E.T., Jurassic Park o la misma Titanic, ahora convertido en parking

Retrieval of some old recordings from 2002, with the courtesy of Televisió de Catalunya and Lleida TV's technical equipment, -as opposed to new images from 2016-, when the Lumière Cinemas were closed, and a homeless, Pedro, had refugee in the portal. A quote by James Cameron about Titanic is used to create a metaphor for the collapse of the neighborhood theatres, forced to close by the conversion to digital (technology) and the opening of multiplex cinemas. The same nomadic condition of the main character, with his ambulant motorcycle, and Rufina, his inseparable puppy, remind us of the origins of the seventh art, and the continuous transformation that is suffering, more than a century later, due to streaming reproductions and piracy. The original video, reissued and subtitled in spanish in 2018, was the result of an investigation in the Degree in Fine Arts, at the University of Barcelona ("Cinemes Lumière" Un (cin)ensayo). The “new” city of Lleida (the footpaths, the river...) contrasts, towards the end of the piece, with the memories of the last generations, age around 40. More than a place, in the Academia street, that gathered the magic of the spectators watching E.T., Jurassic Park or the same Titanic, now converted into a parking