the bishop
Acrylic on umbrella, 100x100 cm. and video, 4’00, 2021


Creat durant la setmana en què es coneixia la relació sentimental entre l'exbisbe de Solsona, Xavier Novell, i l'escriptora de novel·les eròtico-satàniques, Silvia Caballol, la pintura sobre un paraigua Ikea Family conté un retrat del primer i part del títol d'un dels seus escrits més polèmics: "Amor que esdevé fecund", ometent l'última paraula. El paraigua ve acompanyat per un vídeo on realitzo una passejada pels carrers de Solsona, sota una versió MIDI de Tubular Bells (L'exorcista). L'acció completa una peça que ja de per si mateix qüestiona la suposada absència paternal com a causa de la desorientació sexual, sobre un model “Family” d'objecte domèstic, orientat (a nivell comercial) a un hipotètic unit nucli familiar. La història de Novell es va convertir en un grower internacional a finals d'agost, primer amb la seva dimissió per raons personals, després per la seva relació amb l'escriptora coneixedora del diable i, finalment, qüestionat com un cas d'infestació satànica, susceptible de ser exorcitzat, al programa d’Ana Rosa Quintana. Una història que s’emmarca entre la medieval i misteriosa Solsona i la ciutat veïna, Manresa, d’un altre dels tresors enigmàtics de Catalunya, Montserrat.

Creado durante la semana en que se conocía la relación sentimental entre el exobispo de Solsona, Xavier Novell, y la escritora de novelas erótico-satánicas, Silvia Caballol, la pintura sobre un paraguas Ikea Family contiene un retrato del primero y parte del título de uno de sus escritos más polémicos: "Amor que esdevé fecund" (“Amor que deviene fecundo”), omitiendo la última palabra. El paraguas viene acompañado por un vídeo donde realizo un paseo por las calles de Solsona, bajo una versión MIDI de Tubular Bells (El exorcista). La acción completa una pieza que ya de por sí cuestiona la supuesta ausencia paternal como causa de la desorientación sexual, sobre un modelo “Family” de objeto doméstico, orientado (a nivel comercial) a un hipotético unido núcleo familiar. La historia de Novell se convirtió en un grower internacional a finales de agosto, primero con su dimisión por razones personales, después por su relación con la escritora conocedora del diablo y, por último, siendo cuestionado como un caso de infestación satánica, susceptible de ser exorcizado, en el programa de Ana Rosa Quintana. Una historia que se enmarca entre la medieval y misteriosa Solsona y la ciudad vecina, Manresa, de otro de los tesoros enigmáticos de Cataluña, Montserrat.

Created during the week the relationship between the ex-bishop of Solsona, Xavier Novell, and the erotic-satanic novelist, Silvia Caballol, was known, a painting on an Ikea Family umbrella contains a portrait of the former and part of the title of one of his earliest controversial writings: "Amor que esdevé fecund" ("Love that becomes fertile"), omitting the last word. The umbrella is accompanied by a video where I take a walk through the streets of Solsona, under a MIDI version of Tubular Bells (The Exorcist). The action completes a piece that already questions the alleged paternal absence as a cause of the disorientation sexual, on a "Family" model of a domestic object, oriented (trade level) to a hypothetical united family nucleus. Novell's history became an international grower at the end of August, first with its resignation for personal reasons, later because of his relationship with the writer, devil’s connoisseur, and lastly being questioned as a case of satanic infestation, capable of being exorcised, in the Ana Rosa Quintana show (spanish Oprah). A story that is framed between the medieval and mysterious Solsona and the neighboring city, Manresa, from another of the enigmatic treasures of Catalonia, Montserrat.